Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS v oblasti psovodů záchranných psů, kua podmínek k získání odbornosti SH ČMS psovod záchranného psa I. II. a III. stupně

Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti SH ČMS
v oblasti psovodů záchranných psů,
a podmínek k získání odbornosti SH ČMS
psovod záchranného psa I. II. a III. stupně

I.

Metodický pokyn je vydáván dle Stanov SH ČMS přijatých III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a na jejich základě vydaným Organizačním řádem SH ČMS prostřednictvím Ústřední odborné rady velitelů pro zásady provádění přípravy odbornosti a podmínky pro získávání jednotlivých stupňů odbornosti psovodů záchranných psů SH ČMS.

II.
Organizace a řízení přípravy odbornosti

Přípravu odbornosti, semináře a zkoušky organizují a řídí sbory dobrovolných hasičů ve spolupráci s Okresními (Krajskými) odbornými radami velitelů a OSH ČMS v případné spolupráci s KSH a Kanceláří SH ČMS. Zkoušky a přezkoušení se provádějí dle zkušebního řádu pro záchranné psy SDH.

Organizátoři zkoušek zasílají Kanceláři SH ČMS výsledky zkoušek se jmény a adresami zkoušených a podrobnou zprávu o konání zkoušek.

III.
Zkušební řád pro záchranné psy SDH

1. Všeobecná ustanovení

Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Vykonaná zkouška je podkladem pro praktické využití psa v příslušných organizacích. Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Ke zkouškám záchranných psů mohou nastoupit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu. Pes musí v den konání zkoušek splňovat požadovanou nejnižší věkovou hranici, tj. 12 měsíců. Pes, který při zkoušce neuspěl, může tuto zkoušku opakovat. Ke zkoušce vyššího stupně může pes nastoupit až po úspěšném splnění zkoušky nižšího stupně v dané kategorii. Pes se může zúčastnit v jeden den pouze jedněch zkoušek. Háravé feny se mohou zkoušek zúčastnit. Psovod je povinen tuto skutečnost předem nahlásit vedoucímu zkoušek. Háravé feny se musí držet odděleně od ostatních účastníků zkoušek a přezkušují se jako poslední. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny a feny v druhé polovině březosti se ke zkouškám nepřipouštějí. Za škody na osobách a věcech způsobené psem zodpovídá psovod. Psovod je povinen přihlásit se ke zkoušce včas. Pokud se z určitých důvodů nemůže dostavit, musí toto neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek. Psovod je povinen předložit při prezenci očkovací průkaz psa s platným očkováním. Psovod je povinen dodržovat pokyny pořadatele a rozhodčího. Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedněch zkoušek. Psovod se může zúčastnit zkoušky s max. dvěma psy. Jeden pes nemůže být veden více psovody. Rozhodčí nesmí posuzovat svého vlastního psa. Minimální počet pro pořádání zkoušek jsou 3 psi, maximální počet je 6 psů na 1 den a 1 rozhodčího, rozhodčí může být posouzen jako sedmý účastník zkoušek. Jednotlivé stupně a druhy zkoušek se mohou vzájemně kombinovat s přihlédnutím k technickým možnostem pořadatele a za přesného dodržení podmínek dané zkoušky. Za organizaci akce zodpovídá vedoucí zkoušek, který zařizuje a kontroluje všechny práce potřebné k přípravě a během konání zkoušek. Vedoucího zkoušek deleguje pořádající organizace. Pořadatelem zkoušek záchranných psů SDH může být výhradně Sbor dobrovolných hasičů, účastníkem zkoušek může být i nečlen SDH. Pořadatel musí požádat hlavního rozhodčího nejméně 30 dní před konáním zkoušek o delegování rozhodčího na zkoušky. Soupiska všech účastníků se vystavuje 3x, originál pro Kancelář SH ČMS, kopie pro hlavního rozhodčího a pro pořádající organizaci. Protest lze podat proti technickému zajištění zkoušek, a to vedoucímu zkoušek písemně do 15 minut po ukončení dané disciplíny. Protest nelze podat proti posuzování, výrok rozhodčího je konečný. Pořadatel, rozhodčí i ostatní účastníci zkoušek jsou povinni dodržovat ustanovení a pravidla tohoto zkušebního řádu.

2. Hodnocení

Splnění zkoušky je podmíněno splněním speciálního cviku, tj. nalezením všech požadovaných subjektů v časovém limitu, a splněním poslušnosti a dovednosti nejméně na sedmdesát procent bodového limitu. Zkouška je hodnocena známkou "splnil - nesplnil". Při splnění zkoušky psovod obdrží průkaz, do kterého se zapisují všechny splněné zkoušky dle zkušebního řádu SDH.

3. Prováděcí ustanovení

Všeobecná ustanovení: Nesplní-li pes jednu část zkoušky, dále již nepokračuje. Rozhodčí může ukončit práci psa pro hrubé zacházení psovoda se psem, pro zranění nebo agresivitu psa. Jednotlivé části u všech druhů a stupňů zkoušek začínají hlášením psovoda rozhodčímu, ve kterém psovod uvádí své jméno, jméno psa a druh zkoušky, na kterou nastupuje. S hodnocením jednotlivých částí seznámí rozhodčí psovoda ihned po ukončení každé části zkoušky.

Speciální cviky: Postup a jednání psovoda při prohledávání daného prostoru, včetně povelové techniky, chválení či odměny psa, je u všech druhů a stupňů zkoušek ponechán na úvaze psovoda, nesmí však odkrývat pravděpodobné úkryty, aniž by je předtím označil pes. Rozhodčí a vedoucí zkoušek postupují vždy za psovodem, pokud rozhodčí neurčí jinak. Osoby musí být do prostoru umístěny 10 - 15 minut před nasazením psa. Úkryty použité předchozím psem musí být otevřeny. 15 minut před nasazením prvního psa musí prostor projít několik pomocných psovodů se psy. Domnívá-li se psovod, že v prohledávaném prostoru již žádná osoba není, může vyhledání ukončit sám ještě před uplynutím časového limitu. Nalezená osoba musí být vždy vyproštěna, nestačí-li psovod na vyproštění sám, povolá na pomoc záchrannou četu. čas pro vyproštění osob se nezapočítává do časového limitu pro vyhledání. Nenajde-li pes některou z osob, rozhodčí je povinen na požádání psovodovi nenalezenou osobu v prostoru ukázat, stejně tak při "falešném" označení odkrýt údajný úkryt. Při "falešném" označení rozhodčí práci psa ukončí.

Poslušnost: 1. ovladatelnost bez vodítka Zvukový povel: "k noze". Tento povel je povolen při vykročení a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech, je chybné. Při zahájení cviku na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou pohybujících se osob, ve které se nejméně jedenkrát zastaví. Normálním krokem se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. Přechod z poklusu do pomalého kroku musí být proveden bez mezikroků normální chůze. V normálním kroku se provádí dvakrát zastavení. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvrácení pozornosti psa, se 2x vystřelí (ráže 6-9 mm) a použije se hluk motoru. Pokud pes projeví útočnost, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni. 2. odložení vsedě Zvukový povel: "k noze" a "sedni". Psovod vyjde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích musí pes na zvukový povel "sedni" rychle usednout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psu a zaujme základní postoj.
3. odložení vleže s přivoláním
Zvukový povel: "k noze", "lehni", "ke mně". Psovod vyjde s volným psem ze základního postoje přímým směrem. Po 15 krocích pes musí na zvukový povel "lehni" ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích se psovod zastaví a otočí ke psu, který klidně leží. Na pokyn rozhodčího psovod přivolá svého psa zvukovým povelem "ke mně". Pes musí k psovodovi přiběhnout radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Na zvukový povel "k noze" pes zaujme základní postoj.
4. odložení vstoje s přivoláním
Zvukový povel: "k noze", "stůj", "ke mně". Psovod vyjde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích pes musí na zvukový povel "stůj" ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru se psovod zastaví a otočí ke psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího přivolá psovod svého psa zvukovým povelem "ke mně". Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Na zvukový povel "k noze" pes zaujme základní postoj.
5. aport volný
Zvukový povel: "přines", "pustˇ", "k noze". Psovod stojící v základním postoji odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel "přines" může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel "přines" rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně tak rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod neodebere zvukovým povelem "pustˇ". Na zvukový povel "k noze" pes zaujme základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.
6. aport šplhem
Zvukový povel: "hop", "přines", "pustˇ", "k noze". V přiměřené vzdálenosti před překážkou (šikmá stěna 150 cm vysoká, úhel 90 stupňů) zaujme psovod základní postoj se psem sedícím mu volně u nohy. Pak psovod odhodí přes překážku předmět běžné potřeby. Na zvukový povel "přines" musí pes překonat překážku, předmět ihned uchopit a přinést jej zpět přes překážku psovodovi. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým povelem "pustˇ" neodebere. Na zvukový povel "k noze" pes zaujme základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.
7. vysílání s odložením
Zvukový povel: "vpřed", "lehni", "sedni". Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10 - 15 krocích dává psovi zvukový povel "vpřed" a sám zůstává stát. Současné jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel "lehni" musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává povel "sedni" k zaujetí základního postoje.
8. odložení při vzdálení psovoda
Zvukový povel: "lehni", "sedni". Před zahájením cviků dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým povelem "lehni" na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků, zastaví se a otočí čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet po dobu provádění cviků 1 - 6 jiným psem. V průběhu provádění cviku 1 jiným psem odchází psovod do pohybující se skupiny osob. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní jemu určené místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda "sedni" rychle a přímo posadit.

Dovednost: 1. pohyblivá kladina na sudech
Překážka: 2 stejně velké sudy o průměru cca 0,40 m, prkno dlouhé cca 4 m a široké cca 0,30 m.
Zvukový povel: "hop" a posunkový povel (další zvukové povely jsou možné), "k noze". Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel "hop" a jeden posunkový povel musí pes vyskočit na kladinu a v její první polovině zůstat stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod ze základního postoje za psem a společně jdou dále až na konec kladiny, kde pes seskočí. Na zvukový povel "k noze" nebo posunkový povel zaujme pes základní postoj u nohy psovoda. Pes musí přejít celou délku prkna, aniž by projevil bázlivost nebo z něj seskočil.
2. houpačka
Překážka: prkno dlouhé cca 4 m, široké cca 0,30 m, uprostřed sud o průměru cca 0,40 m.
Zvukové povely: "vpřed", "k noze". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel "vpřed" a jeden posunkový povel pes musí dojít ke sklopnému bodu překážky, prkno sklopí a na konci prkna překážku opustí. Psovod může jít podél překážky až tehdy, kdy se prkno překlopí. Psovod se nesmí dotknout psa ani překážky.
Na konci překážky usměrní psa zvukovým povelem "k noze" nebo posunkovým povelem do základního postoje. Pes musí překonat celou překážku, aniž by projevil bázlivost nebo z ní seskočil.
3. vodorovný žebřík
Překážka: dřevěný žebřík na dvou asi 0,50 m vysokých podpěrách, dlouhý cca 4 m, široký cca 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 5 cm, s náběhovým prknem.
Zvukové povely: "vpřed", "k noze". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel "vpřed" a jeden posunkový povel pes překoná náběhové prkno a žebřík až k poslední z příček na protější straně. Zde psovod snese psa z překážky a zvukovým povelem "k noze" nebo posunkovým povelem jej usměrní do základního postoje. Psovod může vyjít ze základního postoje, jakmile pes vstoupí na příčky žebříku, dále již postupuje podél překážky souběžně se psem, nesmí se však dotknout psa ani překážky.
4. skok daleký
Překážka: vodní příkop, zátaras apod., šířka 1,50 m, výška 0,30 m, hloubka 1 m.
Zvukové povely: "hop" a posunkový povel, "zůstaň", "k noze". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel "hop" a jeden posunkový povel má pes překážku přeskočit. Po přeskoku má pes na zvukový povel "zůstaň" nebo na posunkový povel zůstat stát. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a na zvukový povel "k noze" nebo na posunkový povel s ním odchází k další překážce.
5. tunel
Překážka: roura, průměr cca 0,50 m, délka cca 3 m.
Zvukové povely: "plaz" a jeden posunkový povel, další zvukové povely libovolné, "k noze". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel "plaz" a jeden posunkový povel má pes překážku proplazit. Jakmile pes opustí překážku, má se na zvukový povel a jeden posunkový povel zastavit. Může zůstat stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke psu a zvukovým povelem "k noze" nebo posunkovým povelem jej usměrní do základního postoje.
6. chůze po nepříjemném materiálu
Překážka: na ploše 3x3 m jsou rozloženy kameny, plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, sutˇ nebo podobný materiál.
Zvukový povel: "k noze". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel "k noze" přejde psovod s neupoutaným psem tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj.
7. ovladatelnost na vzdálenost
Pomůcky: jeden štítek k označení výchozího místa, 3 zjevné body (palety, sudy apod.) od sebe vzdálené cca 40 m, vysoké max. 0,6 m.
Zvukové povely: "revír" nebo "vpřed", "hop", "ke mně", "k noze". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod, aniž by měnil svou polohu, na pokyn rozhodčího vysílá psa zvukovým povelem "revír" nebo "vpřed" a jedním posunkovým povelem k bodu označenému štítkem do vzdálenosti cca 20 m. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým povelem "vpřed", nebo "revír" a posunkovým povelem k prvnímu určenému bodu. Na zvukový povel "hop", nebo na posunkový povel, má pes na něj vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k druhému bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým povelem "ke mně" nebo posunkovým povelem, zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový povel "k noze" nebo na posunkový povel, zaujímá pes základní postoj.
8. nesení psa a jeho předání
Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho jiné osobě. Ta psa opět 10 m nese a poté ho postaví na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá, zaujme základní postoj a připne psa na vodítko. Pes nesmí ke svému psovodovi, jakož i k pomocným osobám projevit agresivitu.

4. Zkoušky

Zkouška plošného vyhledávání stupně A - ZPV A

Poslušnost: 1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.)
2. odložení vsedě (5 b.)
3. odložení vleže s přivoláním (5 b.)
4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.)
5. aport volný (5 b.)
6. aport šplhem (5 b.)
7. vysílání psa s odložením (5 b.)
8. odložení psa při vzdálení psovoda (10 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka "splnil", 34 - 0 bodů je známka "nesplnil".

Dovednost:
1. pohyblivá kladina na sudech (5 b.)
2. houpačka (5 b.)
3. vodorovný žebřík (10 b.)
4. skok daleký (5 b.)
5. tunel (5 b.)
6. chůze po nepříjemném materiálu (5 b.)
7. ovladatelnost na vzdálenost (10 b.)
8. nesení psa a jeho předání (5 b.) Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka "splnil", 34 - 0 bodů je známka "nesplnil".

Speciální cvik:
Vyhledání 2 až 4 živých osob v prostoru o rozloze cca 22 500 m čtverečných v časovém limitu 30 minut. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi. Osoby mohou být ukryty v úrovni, pod i nad úrovní terénu, max. do výšky 3 m. Osoby mohou sedět, ležet nebo stát. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena, nesmí se však jednat o skupinu osob.
Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.

Zkouška plošného vyhledávání stupně B - ZPV B

Speciální cvik: Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v nichž pes hledá celkem 2 až 6 subjektů. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Pro každou část musí být použit jiný prostor, jen vyjímečně může rozhodčí povolit druhou část provádět ve stejném prostoru. Rozloha prostoru pro vyhledání je vždy cca 22 500 m čtverečných, časový limit pro vyhledání je vždy 30 minut. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi. Osoby mohou být ukryty pod, nad i v úrovni terénu. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Tato zkouška obsahuje vyhledání osob v kterékoliv poloze, může se jednat také o vyhledání skupiny osob( tj. jednoho subjektu ), vyhledání pohybujících se osob, osob bojících se psa, osob naříkajících a volajících o pomoc.
Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech subjektů. Za nalezený subjekt je považován ten, který označil pes.

Zkouška plošného vyhledávání noční - ZPV N

Speciální cvik: Vyhledání 2 až 4 živých osob v prostoru o rozloze cca 10 000 m čtverečných. Prostor je ohraničen přírodními hranicemi, časový limit pro vyhledání je 30 minut. Osoby mohou být ukryty pod, nad i v úrovni terénu. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Zkouška obsahuje vyhledání osob v kterékoliv poloze, může se jednat také o vyhledání skupiny osob, vyhledání pohybujících se osob, osob bojících se psa, osob naříkajících a volajících o pomoc.
Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.
Pro skládání ZPV N je podmínkou složená ZPV B.

Zkouška sutinového vyhledávání stupně A - ZSV A

Poslušnost: 1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.)
2. odložení vsedě (5 b.)
3. odložení vleže s přivoláním (5 b.)
4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.)
5. aport volný (5 b.)
6. aport šplhem (5 b.)
7. vysílání psa s odložením (5 b.)
8. odložení psa při vzdálení psovoda (10 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka "splnil", 34 - 0 bodů je známka "nesplnil".

Dovednost:
1. pohyblivá kladina na sudech (5 b.)
2. houpačka (5 b.)
3. vodorovný žebřík (10 b.)
4. skok daleký (5 b.)
5. tunel (5 b.)
6. chůze po nepříjemném materiálu (5 b.)
7. ovladatelnost na vzdálenost (10 b.)
8. nesení psa a jeho předání (5 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka "splnil", 34 - 0 bodů je známka "nesplnil".

Speciální cvik:
Vyhledání 2 až 4 živých osob v prostoru o rozloze cca 600 m čtverečných v časovém limitu 20 minut. Osoby mohou být ukryty v úrovni, pod i nad úrovní terénu, max. do výšky 3 m. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena.
Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob.

Zkouška sutinového vyhledávání stupně B - ZSV B

Speciální cvik: Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v nichž pes hledá celkem 2 až 6 živých osob, které mohou být ukryty nad, pod i v úrovni terénu. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Pro každou část musí být použit jiný prostor, jen výjimečně může rozhodčí povolit provádět druhou část ve stejném prostoru. Rozloha prostoru pro vyhledání je vždy cca 800 m čtverečných, časový limit pro vyhledání je vždy 30 minut. Vzdálenost mezi úkryty osob není stanovena. Postup při prohledávání je ponechán vždy na úvaze psovoda, v každém prostoru je však část, kterou pes prohledává samostatně a psovod musí zůstat na obvodu této plochy. V této zkoušce se jedna osoba nevyproštˇuje.
Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení všech osob.

Zkouška kondiční - ZK

Psovod a pes musí pěšky absolvovat podle mapy trasu dlouhou 15 km v časovém limitu max. 180 minut. Na konci trasy se provádí plošné vyhledání 1 živé osoby v prostoru o rozloze cca 2500 m čtverečných. Stojící, sedící nebo ležící osoba může být ukryta v úrovni, pod i nad úrovní terénu, max. do výšky 3 m. časový limit pro vyhledání je 10 minut. Rozhodčí určí, zda psovod postupuje za psem nebo zůstává na obvodu prohledávané plochy. Hodnocení: známka "splnil" se zadává při absolvování celé trasy v časovém limitu a nalezení osoby v časovém limitu. Za nalezenou osobu je považována ta, kterou označil pes.

Zkouška cadaver - ZC

Poslušnost:
1. ovladatelnost bez vodítka (10 b.)
2. odložení vsedě (5 b.)
3. odložení vleže s přivoláním (5 b.)
4. odložení vstoje s přivoláním (5 b.)
5. aport volný (5 b.)
6. aport šplhem (5 b.)
7. vysílání psa s odložením (5 b.) 8. odložení psa při vzdálení psovoda (10 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka "splnil", 34 - 0 bodů je známka "nesplnil".

Dovednost:
1. pohyblivá kladina na sudech (5 b.)
2. houpačka (5 b.)
3. vodorovný žebřík (10 b.)
4. skok daleký (5 b.)
5. tunel (5 b.)
6. chůze po nepříjemném materiálu (5 b.)
7. ovladatelnost na vzdálenost (10 b.)
8. nesení psa a jeho předání (5 b.)
Hodnocení: 50 - 35 bodů je známka "splnil", 34 - 0 bodů je známka "nesplnil".

Speciální cvik: Skládá se ze dvou částí (vyhledání), v každé z nich pes hledá 1 až 2 pachové zdroje, ukryté 40cm pod úrovní terénu a nad úrovní terénu, max. do výšky 1m. Vzdálenost mezi úkryty pachových zdrojů je minimálně 1m. Mezi prvním a druhým vyhledáním musí být přestávka minimálně 30 minut. Prvním prostorem je terén (les, křoviny, louka, kameny apod.) o rozloze cca 1600m čtverečných, ohraničený přírodními hranicemi, časový limit pro vyhledání je 40 minut. Druhým prostorem je sutina o rozloze cca 900m čtverečných, časový limit pro vyhledání je 40 minut. V každém prostoru musí být vyhrabány nejméně 2 falešné díry. Bezprostředně před nasazením prvního psa projdou prostorem dva psovodi se psy. Pachové zdroje musí být do prostoru ukryty vždy minimálně 1 hodinu před nasazením psa. Pachové zdroje se po označení psem nechávají v místě ukrytí. Postup při prohledávání prostoru je ponechán na úvaze psovoda, nesmí však nabádat psa k označení ani odkrývat pravděpodobné úkryty pachových zdrojů. Při ,,falešném" označení je rozhodčí povinen na požádání psovodovi odkrýt údajný úkryt. Domnívá-li se psovod, že v prostoru již další pachový zdroj není, může vyhledání ukončit sám ještě před uplynutím časového limitu.
Hodnocení: známka ,,splnil" se zadává při nalezení všech pachových zdrojů.

Zkouška stopařská stupně A - ZS A

Stopa: Cizí, minimálně 2 hodiny stará, 1500 kroků dlouhá, 0-2 předměty na stopě. Kladeč je na konci stopy, může být v kterékoliv poloze pod nebo v úrovni terénu. Vyhledání nášlapu se provádí v obdélníku 5 x 20 m. Současně s kladečem projdou obdélníkem dva pomocníci, kteří však nesmí stopu v obdélníku překřížit a nesmí jím projít blíže než 5 m od stopy kladeče. Každý pomocník později stopu jednou překříží. Před zahájením stopy předá rozhodčí psovodovi uzavřený igelitový sáček s napachovaným předmětem kladeče. Tvar stopy simuluje chůzi osoby v různorodém terénu (možnost přechodů přes cesty apod.), proto není určen počet lomů, oblouků a jiných možných tvarů. Nalezení osoby oznámí psovod rozhodčímu vysílačkou. Rozhodčí a vedoucí zkoušek mohou postupovat za psovodem. časový limit pro vypracování stopy je 45 minut. Dojde - li k překřížení stopy náhodnými chodci (např. houbaři) či zvěří, není to překážkou pro její vypracování.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení osoby.

Zkouška stopařská stupně B - ZS B

Stopa :
Cizí, minimálně 5 hodin stará, 3000 kroků dlouhá, 0 až 3 předměty na stopě. Kladeč je na konci stopy, může být v kterékoliv poloze pod, nad či v úrovni terénu. Vyhledání nášlapu se provádí v obdélníku 10 x 20 m, ve kterém je stopa překřížená dvěma pomocníky. Před zahájením stopy předá rozhodčí psovodovi uzavřený igelitový sáček s napachovaným předmětem kladeče. Tvar stopy simuluje chůzi osoby v různorodém terénu. Nalezení osoby oznámí psovod rozhodčímu vysílačkou. Rozhodčí a vedoucí zkoušek mohou postupovat za psovodem. časový limit pro vypracování stopy je 120 minut. Dojde - li k překřížení stopy náhodnými chodci či zvěří, není to překážkou pro její vypracování. Stopa může být prováděna v kterékoliv denní či noční době.

Hodnocení: známka "splnil" se zadává při nalezení osoby.

5. Podmínky kvalifikace pro posuzování zkoušek

Rozhodčím může být pouze člen SDH, který má nejméně 10 praktických nasazení s vlastním psem a povinen složit zkoušky stupně B dle zkušebního řádu SDH.

6. Podmínky kvalifikace pro nasazení

Jednotlivé druhy a stupně zkoušek umožňují veliteli psovodů povolat psovoda a psa k nasazení v příslušném druhu a stupni hledání pohřešovaných osob. Psovod se psem je povinen opakovat zkoušku, jakožto oprávnění k nasazení, každé 2 roky. Může si obnovit platnost zkoušky stejného stupně, nebo nastoupit ke zkoušce stupně vyššího nebo zpětně nižšího. Pokud se psovod zúčastní minimálně jednou za čtvrt roku společného cvičení, které se koná každý měsíc, nemusí zkoušku opakovat.